Pāvesta Franciska 10 ieteikumi gavēņa laikam

Gavēnis 2023: pārdomas no katra pāvesta Franciska rakstītā gavēņa vēstījuma kopš pontifikāta sākuma

22. gada 2023. februārī sākas gavēnis ar Pelnu trešdienas svinībām

Lai atzīmētu šo svarīgo liturģisko sezonu, gatavojoties Lieldienām, šeit ir 10 padomi, kas ņemti no pāvesta Franciska vēstījumiem Gavēņa laikā gadu gaitā.

1 ATCERIETIES, KA KRISTUS NABADZĪBA MŪS BAGĀTĀ

"Kristus nabadzība, kas mūs bagātina, ir viņa miesas ņemšana un mūsu vājumu un grēku nešana kā Dieva bezgalīgās žēlastības izpausme," 2014. gadā savā pirmajā gavēņa vēstījumā skaidroja pāvests Francisks.

Pāvests atgādināja, ka "Dieva kļūšana par cilvēku ir liels noslēpums", bet tas tika darīts "mīlestības, kas ir žēlastība, augstsirdība, mīlestība, kas nevilcinās sevi upurēt par mīļoto, dēļ".

Patiesībā viņš brīdināja pret “trīs nabadzības veidiem: materiālo, morālo un garīgo”, vienlaikus uzsverot, ka “nabadzība ir nabadzība bez ticības, bez atbalsta, bez cerības”. Viņš aicināja kristiešus “stāties pretī” ”mūsu brāļu un māsu” trūkumam un ”veikt praktiskus pasākumus, lai to mazinātu”.

2. CĪNĪTIES AR "VIENALZĪBAS GLOBALIZĀCIJU" INDIVIDUĀLI UN KOLEKTĪVI

Savā 2015. gada gavēņa vēstījumā pāvests Francisks stingri vērsās pret “vienaldzības globalizāciju” pret citiem.

"Dieva mīlestība izlaužas caur to liktenīgo atkāpšanos sevī, kas ir vienaldzība."

“Vienaldzība pret tuvāko un Dievu [..] mums, kristiešiem, ir īsts kārdinājums.

Katru gadu gavēņa laikā mums atkal ir jādzird praviešu balss, kas kliedz un apgrūtina mūsu sirdsapziņu," sacīja pāvests.

Viņš aicināja vietām, “kur atrodas Baznīca”, “kļūt par žēlsirdības salām vienaldzības jūras vidū”.

Viņš arī mudināja katru cilvēku iesaistīties “sirds veidošanā” un tādējādi attīstīt “stingru”, “žēlsirdīgu”, “uzmanīgu” un “dāsnu” sirdi.

Viņa ieteikums ir atkārtot Jēzus Sirds litāniju: “Fac cor nostrum secundum cor tuum, dari mūsu sirdis līdzīgas tavai.”

3 DIEVA “BEZROBEŽĀMĀ” ŽĒLĒSTĪBA VAR PALĪDZĒT MUMS IZVĒRTĒTIES BŪT Žēlsirdīgiem

Pāvesta Franciska 2016. gada gavēņa vēstījums bija vērsts uz žēlsirdības tēmu saskaņā ar ārkārtējo jubileju, ko viņš bija aicinājis par šo pašu tēmu.

Viņš atgādināja, ka "dievišķās žēlsirdības noslēpums ir atklāts derības vēsturē starp Dievu un viņa tautu", jo viņš vienmēr ir gatavs izturēties pret viņiem ar "dziļu maigumu un līdzjūtību".

Šī “neierobežotā žēlastība” pēc tam tiek iemiesota Kristū “Līgavainī, kas dara visu, lai iekarotu savas līgavas mīlestību”.

“Dieva žēlsirdība pārveido cilvēku sirdis; tas ļauj mums caur uzticīgas mīlestības pieredzi kļūt žēlsirdīgiem,” skaidroja pāvests.

“Miesiskajos žēlsirdības darbos mēs pieskaramies Kristus miesai savos brāļos un māsās, kuri ir jāpabaro, jāapģērbj, jādod pajumte, jāapmeklē; žēlsirdības garīgajos darbos – padomā, pamācībā, piedošanā, aizrādīšanā un lūgšanā – mēs tiešāk pieskaramies savam grēcīgumam.”

4. LAIKU PATĒRĪT AR DIEVA VĀRDU SVARĪGI

„Gavēnis ir labvēlīgs laiks, lai padziļinātu mūsu garīgo dzīvi, izmantojot […] gavēni, lūgšanu un žēlastību.

Visa pamatā ir Dieva vārds, ko šajā sezonā esam aicināti sadzirdēt un pārdomāt dziļāk,” savā 2017. gada gavēņa vēstījumā sacīja pāvests Francisks.

Sekojot paša padomam, viņš savā tekstā koncentrējās uz līdzību par bagāto vīru un nabago Lācaru (sal. Lk 16-19).

Viņš paskaidroja, ka ”Lācars mums māca, ka citi cilvēki ir dāvana” un ka Lielais gavēnis ir labvēlīgs laiks, ”lai atvērtu durvis visiem, kam tā vajadzīga”.

No otras puses, bagātais vīrs sniedz mums “dramatisku ieskatu grēka samaitātībā, kas attīstās trīs secīgos posmos: mīlestība pret naudu, iedomība un lepnums”.

“Visu [bagātā cilvēka] nelaimju pamatā bija nespēja ievērot Dieva vārdu. […].

Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, spējīgs pievērst sirdis un vest tās atpakaļ pie Dieva,” sacīja pāvests.

5. Sargieties no NELIETĪBAS UN CĪNIES TO AR LŪGŠANĀS, DEVĒŠANĀS UN GAVĒŠANU

Savu 2018. gada gavēņa vēsti pāvestu Francisku iedvesmojis šis Mateja evaņģēlija pants: “Netaisnības pieauguma dēļ daudzu mīlestība atdzisīs” (24:12).

Patiesībā viņš aicināja mūs uzmanīties no ”viltus praviešiem”, kas var izpausties kā ”čūsku burvēji” vai ”šarlatāni”.

Viņš arī lūdza mūs mēģināt izvairīties no tā, ka mūsu sirdis un mīlestība kļūst “auksti”, neļaujot mums kalpot citiem.

Lai cīnītos pret šiem kārdinājumiem, pāvests Francisks piedāvā "nomierinošu līdzekli lūgšanu, žēlastību un gavēni", kas palīdz "ar entuziasmu uzsākt gavēņa ceļojumu".

6 ATGĀDIETIES RADĪŠANAS IZPILDĪŠANAI

"Šis pestīšanas noslēpums, kas jau darbojas mūsos mūsu zemes dzīves laikā, ir dinamisks process, kas aptver arī vēsturi un visu radību," savā 2019. gada gavēņa vēstījumā sacīja pāvests Francisks.

Viņš uzsvēra, ka “visi, kas bauda Jēzus Lieldienu noslēpuma žēlastību, var piedzīvot tā piepildījumu cilvēka miesas atpestīšanā” un ka mēs “gūstam labumu radībai, sadarbojoties tās izpirkšanā”.

Tādējādi viņš brīdināja pret ”grēka postošo spēku” un aicināja, lai ”radības tuksnesis” būtu ”atkal tas kopības dārzs ar Dievu, kāds tas bija pirms pirmgrēka”.

7 GAVS IR PĀRVĒRTĪBAS LAIKS

2020. gada gavēņa vēstījumā Argentīnas pāvests atgādināja, ka, neskatoties uz to, ka gavēnis katru gadu atkārtojas, tas vienmēr ir “labvēlīgs laiks mūsu pievēršanai”, ko “nekad nevajadzētu uzskatīt par pašsaprotamu”.

Jēzus Lieldienas “nav pagātnes notikums; drīzāk caur Svētā Gara spēku tas vienmēr ir klātesošs, ļaujot mums saskatīt un ar ticību pieskarties Kristus miesai tajos, kas cieš,” viņš teica.

Tāpēc lūgšana ir būtiska gavēņa laikā, jo tā ir “sirsnīgs dialogs starp draugiem” un “izpausme mūsu vajadzību atbildēt uz Dieva mīlestību, kas vienmēr ir priekšā un mūs atbalsta”.

Pāvests arī apliecina, ka Dievs vienmēr ir pieejams patiesam dialogam ar mums un nepiedalās “tukšā pļāpā”.

8 MŪSU TICĪBAS, CERĪBAS UN MĪLESTĪBAS ATJAUNOŠANA, GATAVOTOS LIELDIENĀM

“Šajā atgriešanās laikā atjaunosim savu ticību, smelsimies no cerības “dzīvā ūdens” un ar atvērtām sirdīm pieņemsim Dieva mīlestību, kas mūs dara par brāļiem un māsām Kristū,” 2021. gada gavēņa laikā teica pāvests Francisks. ziņu, jo pasaule joprojām cīnījās ar COVID-19 pandēmiju.

Viņš saistīja šīs trīs norādes šim svinīgajam laikam ar gavēni, lūgšanu un žēlastību.

Gavēšana palīdz atrast mūsu piepildījumu Dievā un tādējādi “pieņemt un dzīvot Kristū atklāto patiesību” un tuvināt mūs mūsu ticībai.

Cerība “mums tiek dota kā iedvesma un iekšēja gaisma” caur atcerēšanos un klusu lūgšanu.

Visbeidzot, “piedzīvot gavēni ar mīlestību nozīmē rūpēties par tiem, kuri cieš vai jūtas pamesti”.

9 “NEAPNICISIM DARĪT LABU”

Pāvestu Francisku iedvesmoja šādi panti no svētā Pāvila pamudinājuma galatiešiem par viņa 2022. gada gavēņa vēstījumu: “Nepagursim darīt labu, jo savā laikā mēs pļausim savu ražu, ja nepadosimies.

Tātad, kamēr mums ir iespēja (kairós), darīsim labu visiem” (6:9-10).

"Gavēnis aicina mūs uz atgriešanos, domāšanas maiņu, lai dzīves patiesība un skaistums rastos ne tik daudz īpašumā, cik dāvināšanā, ne tik daudz uzkrājot, cik labestības sēšanā un dalīšanā," skaidroja Argentīnas pāvests.

Viņš patiesībā minēja trīs veidus, kā sēt labestību: “nenogurt no lūgšanas”, “nenogurt no ļaunuma izraušanas no mūsu dzīves” un “nenogurt darīt labu aktīvā labdarībā pret saviem tuvākajiem”.

10 GAvēnis KĀ AUGŠPŪTNES UN PĀRVIETOŠANAS BRĪDIS

“Gavēņa laikā mēs esam aicināti kāpt “augstā kalnā” Jēzus pavadībā un izdzīvot īpašu garīgās disciplīnas – askēzes – pieredzi kā Dieva svētajiem cilvēkiem,” savā 2023. gada gavēņa vēstījumā teica pāvests Francisks.

Viņš mudināja mūs ”klausīties Jēzu”, apmeklējot liturģiju un studējot Bībeli.

Pāvests arī uzsvēra līdzības starp Sinodālismu un Gavēni.

Sinode ir process par pārdomām par Baznīcas nākotni, ko pāvests sāka 2021. gadā un kam vajadzētu ilgt līdz 2024. gadam.

Savā vēstījumā pāvests Francisks paskaidroja, ka “Gavēņa grēku nožēlas ceļojuma un Sinodes ceļojuma mērķis ir gan personiskā, gan ekleziālā pārveidošana”.

Lasiet arī

Pāvesta Franciska vēstījums 2023. gada gavēņa laikam

Kuģa avārija Kutro (Crotone), migrantu slaktiņš: piezīme no CEI prezidenta kart. Matteo Zuppi

Misijas liecība: stāsts par tēvu Omaru Sotelo Agilaru, priesteri un žurnālistu par denonsēšanu Meksikā

Amerikas Savienotās Valstis, Losandželosas palīgbīskaps Deivids O'Konels nogalināts

Pāvesta Franciska vēstījums 2023. gada gavēņa laikam

Pāvests Francisks Āfrikā, Mise Kongo un kristiešu priekšlikums: “Boboto”, miers

Misijas, priesteris ievainots ar mīnu Centrālāfrikas Republikā: amputēta pēda

Kongo DR: bumba eksplodē baznīcā, vismaz 17 nogalināti un 20 ievainoti

Āfrika, bīskaps Lorāns Dabirē: Terorisms Sāhelā apdraud mieru un paralizē pastorālo misiju

Kongo DR, viņi organizēja miera gājienu: Dienvidkivu nolaupītas divas sievietes

Starptautiskā diena pret vardarbību pret sievietēm, pāvests Francisks: "Tas ir noziegums, kas iznīcina harmoniju, dzeju un skaistumu"

ASV, kas ir misionāri, paliekot mājās: skolēni katoļu skolā cep cepumus ieslodzītajiem

Vatikāns, pāvests Francisks raksta Plaza De Mayo mātēm: līdzjūtība par Hebes de Bonafini nāvi

avots

Aleteja

Jums varētu patikt arī